Skip to content

Lekarze medycyny akademickiej – nowe informacje z badań kohortowych czesc 4

2 lata ago

510 words

Chociaż niewystarczająca reprezentacja kobiet była znacząca w obu utworach, była ona większa na ścieżce kariery. Tabela 3. Tabela 3. Aktualna i oczekiwana liczba kobiet, które awansowały do stopnia Associate lub Full Professor, według danych departamentu. Tabela 3 pokazuje proporcje mężczyzn i kobiet, którzy awansowali na stopień profesora zwyczajnego lub profesora zwyczajnego według wydziału akademickiego. Po dostosowaniu do wydziału odsetek kobiet, które awansowały do rangi profesora nadzwyczajnego, był znacznie niższy niż mężczyzn. Chociaż występowały znaczne różnice w obu torach, różnica była większa w czasie trwania trasy (dane nie pokazane).
Wyniki były podobne, choć mniej dramatyczne, dla awansowania do stopnia profesora zwyczajnego (Tabela 3). Kobiety pozostawały rzadziej niż mężczyźni, aby awansować na profesora zwyczajnego po przystosowaniu do wydziału akademickiego. Rozbieżność między rzeczywistą a oczekiwaną liczbą kobiet, które uzyskały tytuł profesora zwyczajnego, była większa w przypadku kadry akademickiej na czas określony niż w przypadku członków wydziału niestacjonarnego (dane nieukazane).
Dyskusja
Głównym wnioskiem z tego badania było to, że odsetek kobiet, które awansowały do rangi wyższych lekarzy akademickich był niższy niż mężczyzn. Chociaż przedstawione tu wyniki są zgodne z wynikami innych badań dotyczących promocji w medycynie akademickiej, to badanie ma zaletę metodologiczną polegającą na włączaniu danych dotyczących wszystkich absolwentów amerykańskich szkół medycznych w okresie prawie dwóch dziesięcioleci. Ponadto analiza kohortowa pozwoliła na śledzenie podłużne nie tylko liczby kobiet, które awansowały, ale także całkowitej liczby kobiet w każdej kategorii akademickiej.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rozkład kobiet i mężczyzn w pełnym wymiarze Stanowiska w wydziałach w 1979 i 1997 roku, według Rankingu. Rycina 2. Rycina 2. Odsetek pełnoetatowych spotkań wydziałowych prowadzonych przez kobiety od 1979 r. Do 1997 r., Według rankingu. Obecne badania nad awansem kobiet w medycynie akademickiej koncentrują się na dwóch czynnikach: zmianach netto w rozmieszczeniu mężczyzn i kobiet na kierunkach szkół medycznych oraz różnicach w zakresie czasu awansu dla mężczyzn i kobiet. Zmiany netto w dystrybucji płci wydziałów szkół medycznych mówią dwie różne historie. Z jednej strony rozmieszczenie kobiet w szeregach nie zmieniło się znacząco w ciągu ostatnich dwóch dekad (wykres 1). W latach 1979-1997 odsetek męskich wykładowców, którzy byli pełnoprawnymi profesorami, pozostał na poziomie około 34 procent, a odsetek kobiet z wydziałowych profesorów pozostał w przybliżeniu 12 procent. Dane te sugerują, że kobiety pozostają asystentami, a nie awansują na wyższe stopnie 13. 16 Z drugiej strony w tym samym okresie wzrosły proporcje profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych (rys. 2). W 1979 r. Zaledwie 5 procent profesorów zwyczajnych stanowiły kobiety; w 1997 roku ponad 10 procent stanowiły kobiety. W 1979 r. 647 kobiet było profesorami zwyczajnymi, w porównaniu z 2335 kobietami, które były profesorami zwyczajnymi w 1997 r., Co stanowi wzrost o ponad 260 procent. Ogólny wzrost udziału profesorów zwyczajnych w tym okresie wyniósł 82% (z 12 237 do 22 255)
[podobne: szmery oddechowe, komórki oksyfilne, odgłos opukowy stłumiony ]
[hasła pokrewne: olx biala podlaska, urydynox opinie, bataty wartości odżywcze ]

0 thoughts on “Lekarze medycyny akademickiej – nowe informacje z badań kohortowych czesc 4”