Skip to content

barszcz sosnowskiego edu

2 lata ago

470 words

Kardiomiopatia przerostowa jest chorobą genetyczną związaną z ryzykiem tachyarytmii komorowej i nagłą śmiercią, szczególnie u młodych pacjentów. Metody
Przeprowadziliśmy retrospektywne, wieloośrodkowe badanie skuteczności wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w zapobieganiu nagłemu zgonowi u 128 pacjentów z kardiomiopatią przerostową, którzy zostali uznani za narażonych na wysokie ryzyko nagłej śmierci.
Wyniki
W momencie wszczepienia defibrylatora pacjenci mieli 8 do 82 lat (średnia [. SD], 40 . 16), a 69 pacjentów (54 procent) miało mniej niż 41 lat. Średni czas obserwacji wynosił 3,1 roku. Defibrylatory aktywowano odpowiednio u 29 pacjentów (23 procent), zapewniając szok defibrylacyjny lub stymulację anty-kardiologiczną, z przywróceniem rytmu zatokowego; średni wiek w momencie interwencji wynosił 41 lat. Częstotliwość odpowiedniego usuwania defibrylatora wynosiła 7 procent rocznie. W sumie 32 pacjentów (25 procent) miało epizody niewłaściwych zrzutów. W grupie 43 pacjentów, którzy otrzymali defibrylatory do prewencji wtórnej (po zatrzymaniu akcji serca lub utrzymującym się tachykardii komorowej), urządzenia aktywowano odpowiednio u 19 pacjentów (11 procent rocznie). Z 85 pacjentów, którzy mieli implanty profilaktyczne z powodu czynników ryzyka (tj. W przypadku prewencji pierwotnej), 10 miało odpowiednie interwencje (5 procent rocznie). Przerwa między implantacją a pierwszym odpowiednim wyładowaniem była wysoce zmienna, ale znacznie przedłużona (cztery do dziewięciu lat) u sześciu pacjentów. U wszystkich 21 pacjentów ze zgromadzonymi danymi elektrograficznymi i odpowiednimi interwencjami, interwencje zostały wywołane częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór.
Wnioski
Częstoskurcz komorowy lub migotanie komór wydają się być głównym mechanizmem nagłej śmierci u pacjentów z kardiomiopatią przerostową. U pacjentów z wysokim ryzykiem z kardiomiopatią przerostową, wszczepialne defibrylatory są wysoce skuteczne w eliminowaniu takich zaburzeń rytmu, wskazując, że te urządzenia odgrywają rolę w pierwotnej i wtórnej prewencji nagłej śmierci.
Wprowadzenie
Kardiomiopatia przerostowa jest genetycznie uwarunkowaną chorobą mięśnia sercowego o zróżnicowanej historii naturalnej.1-7 Ponieważ podgrupa pacjentów z kardiomiopatią przerostową jest obarczona dużym ryzykiem nagłej śmierci, istnieje duże zainteresowanie stratyfikacją ryzyka 1,3,8-11 i odpowiednią profilaktyką measures.3,11,12 Istnieje niewiele danych potwierdzających skuteczność profilaktycznego leczenia amiodaronem u pacjentów z kardiomiopatią przerostową 13, a częste negatywne konsekwencje długotrwałego stosowania tego leku ograniczają jego zastosowanie w zapobieganiu nagłej śmierci u młodych osób. pacjenci z tą chorobą.
Wszczepialny kardiowerter-defibrylator14 jest powszechnie akceptowany jako ostateczne leczenie zapobiegające nagłemu zgonowi, głównie u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą niedokrwienną serca. 17-17 Przewaga wszczepialnego defibrylatora nad leczeniem antyarytmicznym lekiem została udokumentowana w perspektywie, Istnieje niewiele danych dotyczących skuteczności wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów u pacjentów z kardiomiopatią przerostową.12,18-20 Przeprowadziliśmy retrospektywne, wieloośrodkowe badanie w celu określenia skuteczności defibrylatorów w grupie pacjentów z kardiomiopatią przerostową, u których stwierdzono nagłą śmierć.
Metody
Wybór pacjentów
Pacjenci byli rekrutowani w 19 instytucjach w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech
[podobne: budowa asteniczna, nabłonek walcowaty, cewnikowanie żył ]
[hasła pokrewne: laryngolog wikipedia, gratka bydgoszcz, olx bielawa ]

0 thoughts on “barszcz sosnowskiego edu”