Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
barszcz sosnowskiego edu czesc 4 – Laryngologia
Skip to content

barszcz sosnowskiego edu czesc 4

2 lata ago

497 words

W sumie 126 pacjentów przeżyło do końca okresu obserwacji. Dwóch pacjentów (2 procent) z kardiomiopatią przerostową w krańcowym stadium, dysfunkcją skurczową i oporną zastoinową niewydolnością serca zmarło po tym, jak wyładowania defibrylatora nie powróciły do tachyarytmii komorowych.25 Dwóch pacjentów miało tętniaka wierzchołka związanego z niedrożnością wklęsłości, 412 przeszło wcześniejszą przegrodową miotomię – miektomię, 1-4,7 i 6 miało schyłkową fazę choroby z ciężką dysfunkcją skurczową i poszerzeniem ubytku.26 Frakcja wyrzutowa, oszacowana na na podstawie echokardiografii wynosił co najmniej 55 procent u wszystkich pacjentów z wyjątkiem ośmiu z chorobą kończyn dolnych lub tętniakiem.
Przyczyny implantacji defibrylatorów
U 43 pacjentów (34 procent), w średnim wieku 40 . 19 lat, wszczepiono defibrylatory do prewencji wtórnej po reanimacji z powodu zatrzymania krążenia (z udokumentowanym migotaniem komór) 27 lub utrzymującym się spontanicznym częstoskurczem komorowym. U pozostałych 85 pacjentów (66 procent), w średnim wieku 40 . 15 lat, wszczepiono defibrylatory profilaktycznie do pierwotnej prewencji nagłej śmierci. Głównymi przyczynami klinicznymi tych wszczepień profilaktycznych, pojedynczo lub w połączeniu, były omdlenia (u 41 pacjentów), wywiad rodzinny z jedną lub większą liczbą nagłych zgonów z powodu kardiomiopatii przerostowej (w 39), nietrzymanie częstoskurczu komorowego na monitorze elektrokardiograficznym Holtera (w 32) i grubość ściany lewej komory co najmniej 30 mm (w 10). Ponadto 56 pacjentów miało indukowalne częstoskurcz komorowy lub fibrylację podczas badań elektrofizjologicznych.
Nieodpowiednie zrzuty
Spośród 128 pacjentów, 32 (25 procent) miało jeden lub więcej epizodów niewłaściwego wyładowania z powodu tachykardii zatokowej (u 13 pacjentów), migotania przedsionków z szybką częstością komór (w 10) lub dysrupcji elektrody, zakłócenia lub nadmiernej czułości (w 9). Spośród tych 32 pacjentów 13 miało tylko nieodpowiedni zrzut, a 19 miało więcej niż 1, w tym 5 pacjentów, którzy mieli 6 lub więcej zrzutów (średnia, 2,6). U 7 spośród 32 pacjentów z nieodpowiednimi zrzutami wystąpił również co najmniej jeden odpowiedni zrzut.
Odpowiednie zrzuty
Dwadzieścia dziewięć ze 128 pacjentów (23 procent) miało jeden lub więcej odpowiednich zrzutów. Spośród tych 29 pacjentów 19 było w grupie 43 pacjentów, którzy otrzymali defibrylatory do prewencji wtórnej (44 procent grupy), a 10 było w grupie 85 pacjentów, którzy otrzymali defibrylatory do prewencji pierwotnej (12 procent grupy ). Dwadzieścia jeden z 29 pacjentów z odpowiednimi wyładowaniami miało defibrylatory przechowujące dane elektrograficzne. Interwencje stanowiły wstrząsy związane z defibrylacją u 18 z tych 21 pacjentów, a stymulacja anty-kardiologiczna w 3. Wyładowania u pozostałych ośmiu pacjentów zostały uznane za właściwe na podstawie wyników badań klinicznych.
Rysunek 2. Rycina 2. Wiek w chwili pierwszego właściwego wyładowania defibrylatora u 29 pacjentów. Pasek dla każdej kategorii wiekowej pokazuje liczbę pacjentów z odpowiednimi wyładowaniami wyrażoną jako odsetek pacjentów, którzy byli w tej samej kategorii wiekowej w momencie wszczepienia defibrylatora.
Wiek, w którym pierwsze właściwe zwolnienie wystąpiło w przedziale od 11 do 83 lat (średnia, 41 lat)
[patrz też: szmery oddechowe, odgłos opukowy stłumiony, hiperamonemię ]
[podobne: medeor leszno, evra ulotka, syrop prawoślazowy ulotka ]

0 thoughts on “barszcz sosnowskiego edu czesc 4”