Skip to content

barszcz sosnowskiego edu ad 7

2 lata ago

470 words

Jednak badania defibrylatorów u niewielkiej liczby pacjentów z kardiomiopatią przerostową miały mieszane wyniki, 12,18-20 pozostawiając rolę wszczepialnego defibrylatora w leczeniu tej choroby nierozstrzygniętą.37 Rzeczywiście we wspólnych rekomendacjach American College of Kardiologia i American Heart Association, kardiomiopatia przerostowa nie jest standardowym wskazaniem do wszczepienia defibrylatora.38 Wyniki naszego wieloośrodkowego badania ustanawiają ważną rolę w terapii wszczepialno-defibrylacyjnej w zapobieganiu nagłej śmierci u pacjentów wysokiego ryzyka z kardiomiopatią przerostową. Defibrylator okazał się wiarygodny w wykrywaniu i kończeniu zagrażających życiu tachyarytmii komorowych. Odpowiednie wyładowania wystąpiły u prawie 25 procent ze 128 pacjentów podczas średniego okresu obserwacji wynoszącego trzy lata. Roczna stopa wypłaty wyniosła 7 procent rocznie; ponadto u około 70 procent pacjentów z odpowiednimi zrzuceniami występowały liczne odpowiednie interwencje. Należy jednak podkreślić, że na wskaźniki wypływu w tym badaniu mógł mieć wpływ dobór pacjentów i są one najodpowiedniej traktowane jako szacunki. Ponad jedna trzecia pacjentów przyjmowała amiodaron w czasie odpowiedniego wypisu – odkrycie, które podkreśla wyższość defibrylatora w zapobieganiu nagłej śmierci.15
Wyładowania były najczęstsze u pacjentów, którzy otrzymali defibrylatory do wtórnej profilaktyki nagłej śmierci (tj. Osoby z wcześniejszym zatrzymaniem krążenia lub spontanicznym, utrzymującym się częstoskurczem komorowym). U ponad 40% tych pacjentów defibrylator był aktywowany raz lub więcej razy podczas stosunkowo krótkiego okresu obserwacji. Częsty nawrót potencjalnie letalnej tachyarytmii komorowej po zatrzymaniu krążenia jest zgodny z doniesieniami o przebiegu klinicznym przerostowej kardiomiopatii w erze, zanim dostępne były defibrylatory27. Niemniej jednak, w naszym badaniu, wszczepialny defibrylator nie zapewniał całkowitej ochrony przed nagłą śmiercią. Urządzenie nie zapobiegło śmierci u dwóch pacjentów z kardiomiopatią przerostową w stadium końcowym z ciężką dysfunkcją skurczową i niewydolnością serca.26
Tempo odpowiednich zrzutów wynosiło około 5 procent rocznie w grupie pacjentów, którzy otrzymali defibrylatory wyłącznie w celu prewencji pierwotnej (tj. Tych z jednym lub większą liczbą czynników ryzyka nagłej śmierci). Poprzez ekstrapolację z tej częstotliwości wypływu można przewidzieć, że w ciągu 10 lat prawie 50 procent defibrylatorów profilaktycznie implantowanych u młodych pacjentów rozładuje się i zapobiegnie nagłej śmierci. Również 5-procentowy roczny odsetek wyładowań w naszym badaniu jest znacząco podobny do wskaźników zgłaszanych u wybranych pacjentów wysokiego ryzyka z kardiomiopatią przerostową w trzeciorzędnych ośrodkach skierowania.32-36
W podgrupie prewencji pierwotnej pacjenci z odpowiednimi wyładowaniami najprawdopodobniej otrzymali defibrylator z powodu omdlenia. Jednak nasze badanie nie miało na celu ustalenia solidnych wytycznych dotyczących profilaktycznego wszczepiania defibrylatorów u pacjentów z kardiomiopatią przerostową i należy zachować ostrożność przy interpretowaniu tych wyników, biorąc pod uwagę nasz projekt badania
[więcej w: objaw trousseau, nieżyt oskrzeli, komórki oksyfilne ]
[przypisy: skurcze przepowiadajace, cefalgin, szczepionka hexa ]

0 thoughts on “barszcz sosnowskiego edu ad 7”