Skip to content

barszcz sosnowskiego edu ad 6

2 lata ago

476 words

Skumulowane stawki pierwszych odpowiednich zrzutów (ryc. 4) były istotnie wyższe w grupie prewencji wtórnej niż w grupie prewencji pierwotnej (P = 0,004). Wielokrotne rozładowania
Z 29 pacjentów z odpowiednimi wyładowaniami, 8 miało pojedynczy wstrząs defibrylacyjny lub kardiowersję, a 12 miało dwie do pięciu interwencji. Dziewięciu pacjentów miało więcej niż pięć interwencji, w tym sześć z grupami wielokrotnych i następujących po sobie odpowiednich zrzutów (trzy lub więcej w ciągu 24 godzin) .29
Zdarzenia wyzwalające
Rycina 5. Ryc. 5. Zapisany program elektryczności komorowej od bezobjawowego 35-letniego mężczyzny, który otrzymał profilaktyczną defibrylację z powodu rodzinnej historii nagłej śmierci związanej z kardiomiopatią przerostową i zaznaczoną przegrubową grubością przegrody (31 mm). Elektrogram otrzymano cztery lata po ośmiu miesiącach od implantacji defibrylatora. Dane rejestrowano o godzinie 1:20 rano, gdy pacjent spał. Nagrywanie ciągłe z prędkością 25 mm na sekundę jest pokazane w czterech panelach, a śledzenie zapisywane jest od lewej do prawej w każdym z nich. Po czterech uderzeniach rytmu zatokowego częstoskurcz komorowy rozpoczyna się nagle, z częstością 200 uderzeń na minutę (panel A). Defibrylator wykrywa częstoskurcz komorowy i ładunki (panel B). Częstoskurcz komorowy pogarsza się w migotanie komór (panel C). Defibrylator odpowiednio się wyładowuje (wstrząs 20-J oznaczony przez słupek, panel D) podczas migotania komór i przywraca rytm zatokowy. Adaptacja z Maron i wsp. 30
Analiza przechowywanych danych elektrograficznych, które były dostępne dla 21 pacjentów z odpowiednimi wyładowaniami, wykazała, że interwencja została wywołana przez częstoskurcz komorowy u 10 pacjentów i migotanie komór u 9 pacjentów, poprzedzona częstoskurczem komorowym w 3 z 9 (ryc. 5). U dwóch innych pacjentów wielokrotne wyładowania były poprzedzone częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór.
Komplikacje
Powikłania defibrylacji wystąpiły u 18 pacjentów. Obejmowały one nieprawidłowe działanie elektrody ze złamaniem lub rozerwaniem (u 12 pacjentów, w tym 9 z nieodpowiednimi zrzutami), zakażenie wymagające usunięcia defibrylatora (w 2) i skrzeplinę podobojczykową, krwotok wymagający torakotomii, krwiak i depresję kliniczną u pacjenta.
Dyskusja
Nagłą śmierć uznano za druzgocącą konsekwencję kardiomiopatii przerostowej od początkowego opisu choroby w 1958 r.31 Wielu autorów podkreślało, że nagłe zgony często występują u młodych, bezobjawowych pacjentów, a zgłaszane roczne wskaźniki umieralności sięgają od 4 do 6 procent. -36 Zapobieganie nagłemu zgonowi u pacjentów z kardiomiopatią przerostową nadal stanowi główne wyzwanie.
Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jest wyraźnie skuteczny w przypadku zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu u pacjentów z chorobą wieńcową.14-17 Ponadto, ewolucja wszczepialnego defibrylatora z urządzenia z nasadami nasierdziowymi, które wymaga zabiegu torakotomii, w celu wszczepienia do układu elektrod endodronowych przezpiersiowych z wszczepieniem pulsacyjnym generatora impulsów ułatwiło jego kliniczne zastosowanie
[patrz też: szmery oddechowe, żyła podobojczykowa, mikroangiopatia zakrzepowa ]
[przypisy: olx biala podlaska, urydynox opinie, bataty wartości odżywcze ]

0 thoughts on “barszcz sosnowskiego edu ad 6”