Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Nowatorski podtyp cukrzycy typu 1 charakteryzujący się szybkim początkiem i brakiem przeciwciał związanych z cukrzycą ad – Laryngologia
Skip to content

Nowatorski podtyp cukrzycy typu 1 charakteryzujący się szybkim początkiem i brakiem przeciwciał związanych z cukrzycą ad

2 lata ago

550 words

W poprzednim badaniu 5 stwierdziliśmy, że obecność przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego, ale nie przeciwciał przeciw komórkom wysepek, była ściśle skorelowana z bezpośrednimi dowodami na zapalenie torebki ustnej u pacjentów z cukrzycą typu 1. W niniejszym raporcie opisujemy wyniki szczegółowych badań klinicznych i histologicznych u pacjentów z idiopatyczną cukrzycą typu 1. Metody
Pacjenci
Przebadaliśmy 56 kolejnych pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy przybyli do naszych szpitali w ciągu jednego roku po otrzymaniu diagnozy, w okresie od 1994 do 1998. Wszyscy 56 pacjentów spełniło kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego dla cukrzycy typu – czyli trzustki niszczenie komórek beta jako pierwotna przyczyna zaburzenia i tendencja do kwasicy ketonowej10,11 – co ustalili niezależnie dwaj lekarze. Pacjenci, którzy mieli okres remisji trwający sześć miesięcy lub dłużej po postawieniu diagnozy, zostali wykluczeni12. Żaden z zapisanych pacjentów nie spożywał umiarkowanych ani dużych ilości alkoholu. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Szpitalu Uniwersyteckim w Osace, a od każdego pacjenta uzyskano pisemną świadomą zgodę.
Charakterystyka kliniczna i przeciwciało dekarboksylaza w surowicy kwasu glutaminowego
W momencie wystąpienia jawnej cukrzycy wszyscy pacjenci byli hospitalizowani. Rejestrowano ich charakterystykę kliniczną, a stężenie glukozy w osoczu, elektrolitów w surowicy, pH krwi tętniczej, hemoglobiny glikozylowanej i całkowitej amylazy trzustkowej i elastazy w surowicy I mierzono w ciągu dwóch dni po wstępnej diagnozie, a następnie wykonano badanie ultrasonograficzne trzustki. Pacjenci z tętniczym pH niższym niż 7,35 i stężenia wodorowęglanów w surowicy poniżej 18 mmol na litr otrzymali diagnozę kwasicy metabolicznej. Wydalanie c-peptydu C mierzono codziennie przez co najmniej trzy dni i obliczano średnią wartość. Następnie wszyscy pacjenci byli poddawani badaniom klinicznym i pomiarom hemoglobiny glikozylowanej w miesięcznych odstępach czasu.
Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od obecności lub braku przeciwciał dekarboksylazowych kwasu glutaminowego w próbkach surowicy uzyskanych w ciągu trzech miesięcy po wstępnym rozpoznaniu cukrzycy, przy użyciu zestawu testów radioimmunologicznych (Rip-GAD, Hoechst Japan, Tokio lub GAD-Ab Cosmic, Cosmic, Tokyo). Wartość większa niż 5 jednostek na mililitr (przy pierwszym zestawie) lub 1,5 jednostki na mililitr (z drugim) została uznana za dodatnią. Swoistość i czułość pierwszego zestawu wynosiły odpowiednio 100% i 89,5% w drugim, odpowiednio, międzynarodowym warsztacie GADAb 13, a specyfika i czułość drugiego zestawu stanowiły 100% w drugiej i trzeciej ocenie wyników badań biegłości GAD (University of Floryda, Gainesville).
Przeciwciała związane z cukrzycą i tarczycy
Przeciwciała w surowicy mierzono w ciągu trzech miesięcy po wstępnym rozpoznaniu cukrzycy. Przeciwciała w komórkach wysp trzustkowych zmierzono metodą pośredniej immunofluorescencji (z nieprawidłową wartością zdefiniowaną jako więcej niż 5 jednostek młodocianych diabetyków), 4 przeciwciała IA-2 z zestawem do immunoprecypitacji (z nieprawidłową wartością zdefiniowaną jako ponad 0,75 jednostki na mililitr ) (Cosmic), 14 i przeciwciała insuliny z testem radioimmunologicznym w fazie ciekłej (z nieprawidłową wartością zdefiniowaną jako wyższa niż 99. percentyl dla 140 zdrowych osób) .15,16 Antymikrosomalne przeciwciała tarczycowe mierzono za pomocą testu hemaglutynacji (z nieprawidłową wartością). zdefiniowany jako większy niż 1: 100) .17
HLA Typowanie i analiza mitochondrialnego DNA
Genomowe i mitochondrialne DNA ekstrahowano z leukocytów krwi obwodowej
[hasła pokrewne: wysiękowe zapalenie opłucnej, mikroangiopatia zakrzepowa, szmery oddechowe ]
[hasła pokrewne: eurodent gorzow, detramax żel, zapalenie ślinianki przyusznej ]

0 thoughts on “Nowatorski podtyp cukrzycy typu 1 charakteryzujący się szybkim początkiem i brakiem przeciwciał związanych z cukrzycą ad”